อบต.ค้อน้อย

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

31 ตุลาคม 2017

ประกาศเจตจำนง_๑๗๑๐๑๙_0001

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย จึงได้ทำประกาศขึ้นให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเจตจำนง 001 ประกาศเจตจำนง 002

Last modified: 31 ตุลาคม 2017

Comments are closed.